Južná trieda č.9, Košice
0905 821 954
prestavbykosice@gmail.com
Prečo
si vybrať
našu spoločnosť?
 • Pracujeme rýchlo a spoľahlivo.
 • Ponúkame širokú škálu služieb.
 • Kvalita prevedených prác je priamoúmerná ich cene.
 • Naša spoločnosť má nulové percento reklamácií od svojich zákazníkov.

Legislatíva pri stavbe či rekonštrukcii

Ak chystáte rekonštrukciu alebo stavebné úpravy je potrebné sa zaoberať aj legislatívnou stránkou tohto procesu. Kvalifikovaný odborník Vám vie samozrejme poradiť aj v tejto oblasti. Samozrejme najlepšie informácie Vám podajú na príslušnom stavebnom úrade.

Vo všeobecnosti rozdeľujeme legislatívny proces vrámci rekonštrukcie či stavby podľa potreby ohlasovania:

 1. bez potreby ohlásenia
 2. potrebné ohlásenie stavebnému úradu
 3. potrebné stavebné povolenie

Legislatívny rámec upravuje Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

1) Práce bez potreby ohlásenia stavebnému úradu definuje stavebný zákon v § 139b ods. 15. Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä:

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.

2) ohlásenie stavebnému úradu sa riadi stavebným zákonom v § 55 ods. 2.
Ohlásenie stavebnému úradu teda postačí:

 • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
 • pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
 • pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m,
 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

Sem patrí aj výmena bytového jadra, prípadne výmena okien pokiaľ sa mení veľkosť či členenie.

c) stavebné povolenie Stavebné povolenie sa až na výnimky vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Pre bližšie informácie alebo posúdenie konkrétnej situácii odporúčame preštudovať kompletný legislatívny rámec, poradiť sa s odborníkmi alebo kontaktovať zamestnancov príslušného stavebného úradu.

Máte projekt, s ktorým si neviete rady?
Napíšte nám!

Meno:
E-mail:
Tel. číslo: